Memories with My Family, 2022 Nagasakibana Kagoshima

– 2022年 鹿児島 長崎鼻にて –

PERSONAL  PHOTO

Ikuo Yamashita / Photographer, 2015 Tokyo

Viper / Fritz Hansen, @home

To Each, Their Own, 2022 Yoyogi Tokyo

Ayumi Ikeda / Caviste, 2019 Tokyo

Blue Sky, 2022 Yoshino-Park Kagoshima

784 / Cassina, @home